MPE Szelíd Misszió

Fehér Hárs Idősek Otthona


HevesMissziónk:
"Jót, s jól. Ebben áll a nagy titok."


Az intézmény feladata:
A szakosított ellátás keretében gondoskodik az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó intézményi elhelyezéséről.

Az intézmény ellátási területe:
Országos

Az intézmény bemutatása:
Férőhelyszám 50 fő.
Lakóink elhelyezése 1-2-3-4 ágyas szobákban valósul meg.

Az idős emberek kényelmét, magasított heverők, elektromos betegágyak, fekvőhelyzetből is elérhető nővérhívók, kiszélesített ajtók, átjárók, kapaszkodókkal ellátott, akadálymentes folyosók teszik élhetőbbé.
A kényelmes társalgó elősegíti a közös beszélgetések, foglalkozások megvalósítását.
A tágas szobák, a természetes megvilágítás, a falon elhelyezett polcok, beépített szekrények, a bőrbarát kárpitok mind-mind a beköltözők kényelmét szolgálják.
Az igényes fürdőszobák mozgásukban akadályozott időskorú lakóink higiénés szükségleteinek kielégítését tökéletesen lehetővé teszik.
A tágas étkezőben fogyaszthatják el gondozottaink a Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona konyháján elkészített, és a higiénés szabályoknak megfelelően átszállításra kerülő ételt, amely a HACCP előírásoknak megfelelő tálalókonyhából kerül kiszolgálásra.
A minden igényt kielégítően felszerelt teakonyha lehetőséget nyújt az ellátottak által történő egyéni használatra.
A lakók számára folyamatosan biztosított az állandó nővéri felügyelet.
Az intézmény egészségügyi felszereltségének magas színvonala lehetővé teszi az itt élők minőségi ellátását.
Pszichiátriai és szenvedélybetegeket, valamint demens betegeket nem fogadunk.

Az ellátás igénybevétele:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.
Az 1993. évi III. tv. alapján az idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható.
Az idősek otthonában a meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.
Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.
Az Szt. 68. §. (5) bekezdése alapján, a nyugdíjkorhatárt betöltött személlyel együtt beköltözhet - az ellátás igénylésekor legalább 1 éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója, aki a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet hiányában is felvehető.
A 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet előírásai alapján bentlakásos intézményi elhelyezés előtt előgondozást végzünk.
Az előgondozás során a megállapodás megkötésére feljogosított személy vagy az intézményfenntartó által megbízott más személy tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre.
Az előgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatot.
A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet.
Ha soron kívüli elhelyezési igény merül fel, az intézményvezető dönt a soron kívüliség fennállásáról.
Az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg, szóban vagy írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét.
Az ellátás igénybevételének megkezdésekor a Fenntartó Megállapodást köt az ellátottal, illetve törvényes képviselőjével.Gondozás-ápolás-mentálhigiéné:
Az intézmény családias környezetben, kulturált körülmények között fogadja a beköltözőket.
Az intézményben komplex gondozási munka folyik, nagy hangsúlyt fektetve az egészségügyi, fizikai ellátás mellett a pszichés gondozásra, mentálhigiénés tevékenységre, foglalkoztatásra. Megfelelő felkészültségű szakembereink (háziorvos, pszichiáter, rehabilitációs szakorvos, ortopéd szakorvos, szociális munkás, felső- és középfokú gondozó-ápoló személyzet, valamint technikai munkatársak (13 fő)) biztosítják naponta lakóink magas szintű, egyénre szabott ellátását.

Intézményi térítési díj: 6.900 Ft/nap

Az ellátást igénybe vevő az ellátásért, (a rendszeres havi jövedelme alapján,) a tárgyhónap 10. napjáig személyi térítési díjat köteles fizetni.
Az intézmény vezetője az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát.
A személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.
A 1993. évi III. tv. 117. § (2) értelmében az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át.
Ha az ellátást igénybe vevő tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett.
Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.
Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.
Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.
A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthető.
Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.
Ebben az esetben nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot.
Ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.
Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését a 68/B. § (1) bekezdése vagy a 117/B. § (1) bekezdése szerint más személy sem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke (a továbbiakban e § alkalmazásában: gyermek), a jövedelemhányad - a 117/B. § (2) bekezdése szerinti esetben a más által vállalt személyi térítési díj - és az intézményi térítési díj közötti különbözet (díjkülönbözet) megfizetésére az erre irányuló megállapodás alapján a gyermek köteles.
Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását.
A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni.
A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha:
- az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni,
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó mértékben növekedett.
Az ellátott jogosult az Otthonból szabadon eltávozni.
A két hónapot meg nem haladó távollét idejére - a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20 %-át kell fizetni.
Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40 %-át, más esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60 %-át kell megfizetni.

Minden olyan segítséget, adományt, felajánlást szívesen fogadunk, amellyel az általunk gondozott idős, beteg emberek mindennapjait szebbé, tartalmasabbá és komfortosabbá tehetjük.
Magánszemélyek, cégek, vállalkozások megkeresését egyaránt várjuk, és szívesen fogadjuk.
Néhány ötlet ahhoz, hogy megtalálja az Ön számára legmegfelelőbb támogatási formát:
Tárgyi adományok – szívesen fogadunk- új, vagy újszerű, használható állapotban lévő
- ruhanemű, cipő,
- készségfejlesztő játék, rajzeszköz, sportszer,
- tisztálkodási szer, stb.
- bútor, különféle használati tárgyak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy elsősorban idős emberek számára várjuk az adományokat, és akkor jelent igazi segítséget a felajánlása, ha az valóban használható, és akár Ön is szívesen fogadná saját hozzátartozója részére.
Amennyiben Ön úgy érzi, hogy szeretne segíteni, de egyik eddig felsorolt formája sem felel meg a lehetőségeinek, illetve más elképzelése, javaslata van, akkor is keressen minket bátran.
Ha kérdése van, vagy személyesen szeretne velünk találkozni, örömmel állunk rendelkezésre.

Az intézmény az alábbi ellátásokat és szolgáltatásokat nyújtja az ellátottak részére:
- Lakhatást, fűtést, világítást, folyamatos melegvíz szolgáltatást.
- Napi ötszöri étkezést – ebből legalább egy alkalommal meleg ételt.
- Orvosi javaslatra speciális diétát.
- Szükség szerint a ruházattal, textíliával való ellátást, mosást, vasalást, javítást a házirendben meghatározott módon.
- A közösségi helyiségek napi, az ellátottak szobáinak heti takarítását, valamint szükség szerinti karbantartást és felújítást.
- Szükség szerint igénybe vehető 24 órás nővérszolgálatot.
- Egészségügyi ellátást, amely az egészség megőrzését szolgáló felvilágosítást, a rendszeres orvosi felügyeletet, az ápolást, a szakorvosi ellátáshoz és kórházi kezeléshez való hozzájutást és a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt gyógyszerellátást és gyógyászati segédeszközök biztosítását egyaránt magába foglalja.
- Mentálhigiénés ellátást.
- A lakrészben televízió csatlakozás lehetőségét.
- A házirendben szabályozott módon érték- és vagyonmegőrzést.

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
- Fodrász,
- Pedikűr.